Verklaring Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor ons bedrijf. Het is over het algemeen mogelijk om de website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een bepaald persoon online gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, zullen we de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon vragen.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een persoon in kwestie, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG) die van kracht is geworden op 25/05/2018 en alle wetten die eveneens van toepassing zijn. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf informatie verstrekken over de aard, de omvang en het doel van de door ons verwerkte persoonsgegevens en aan betrokkenen uitleggen van welke rechten zij gebruik kunnen maken.

Ons bedrijf heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk worden beschermd. Web-gebaseerde gegevenstransmissie kan echter mogelijk beveiligingslacunes bevatten, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.


1. Definities


De verklaring gegevensbescherming van ons bedrijf is gebaseerd op de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). De verklaring is zo geformuleerd dat hij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. Om dit te garanderen, lichten we de definities toe die in deze verklaring worden gebruikt:


1.1 Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "getroffen persoon" of "betrokken persoon" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (zie artikel 4, lid 1, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.2 Betrokken persoon / getroffen persoon

Een betrokken persoon of getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking.


1.3 Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (zie artikel 4, lid 2, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.4 Beperking van de verwerking

Onder beperken van de verwerking wordt verstaan het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken(zie artikel 4, lid 3, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.5 Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen (zie artikel 4, lid 4, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.6 Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld (zie artikel 4, lid 5, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.7 Verantwoordelijke partij of partij die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke partij, of de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de informatie, is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (zie artikel 4, lid 7, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.8 Contractgegevensverwerker

Een verwerker van contractgegevens is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (zie artikel 4, lid 8, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


11.9 Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers (zie artikel 4, lid 9, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.10 Derden

Een derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 4, lid 10, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


1.11 Toestemming

Toestemming betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt (zie artikel 4, lid 11, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)).


2. Naam en adres van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking


De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) is:
IBC SOLAR BV
Industrieweg 1A-B
6101 WS Echt

E-Mail: info[at]ibc-solar.nl
www.ibc-solar.nl


3. Cookies


De webpagina's van ons bedrijf maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een webbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde "cookie-ID". Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks, waarmee webpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Dit maakt het voor de bezochte webpagina's en servers mogelijk om de individuele browser van de persoon in kwestie te onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan opnieuw worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan IBC SOLAR BV de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijke diensten, wat niet mogelijk zou zijn zonder de cookie te plaatsen.

De informatie en diensten die beschikbaar zijn op onze website kunnen worden geoptimaliseerd ten behoeve van de gebruiker met behulp van een cookie. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruiker van onze website opnieuw te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers eenvoudiger te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij of zij de website bezoekt zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt afgehandeld door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is een cookie die een winkelwagentje beheert in de webshop. De webshop noteert de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

Betrokkene kan te allen tijde voorkomen dat cookies door onze website worden geplaatst door de instelling van de gebruikte webbrowser dienovereenkomstig aan te passen en zo permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een webbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers. Als de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte webbrowser uitschakelt, is het mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.


4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

4.1 Website

De webserver van IBC SOLAR BV verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen de typen en versies van de gebruikte browsers registreren, het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website, de subwebsites toegankelijk via een toegangssysteem op onze website, de datum en tijd van toegang naar de website, een internetprotocoladres (IP-adres), de internetprovider van het toegangssysteem en andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om het gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt IBC SOLAR BV geen conclusies over de persoon in kwestie. Integendeel, deze informatie is nodig om de inhoud van onze website correct weer te geven, om de inhoud van onze website en de advertenties voor hen te optimaliseren, om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en om wet handhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door IBC SOLAR BV zowel statistisch als met het oog op de verhoging van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf uiteindelijk geëvalueerd om een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door de betrokken persoon worden verstrekt.
 
4.2 visitekaartjes

De contactinformatie op visitekaartjes, die IBC SOLAR BV gebruikt tijdens beurzen, bezoeken of soortgelijke evenementen, wordt opgeslagen in ons ERP-systeem voor het verwerken van het overeengekomen doel (zie artikel 6 lid 1 sub f, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)). De informatie zal worden verwerkt volgens de regels van deze verklaring gegevensbescherming.

5. De mogelijkheid om via de website contact te leggen


Op basis van wettelijke voorschriften bevat de website van ons bedrijf gegevens die het mogelijk maken om snel elektronisch contact te leggen met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk te maken, die eveneens een algemeen e-mailadres bevat. Als een betrokkene via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokken persoon zijn doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door de betrokken persoon aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek of om contact op te nemen met de betrokkene. Dergelijke persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

5.1 IBC SOLAR Power Calculator

De zonne-energie calculator die op de IBC SOLAR-website wordt aangeboden, is een planningstool die kan worden gebruikt om te berekenen hoeveel milieuvriendelijke zonne-energie een PV-systeem kan genereren. Daarnaast wordt het eigen verbruik met of zonder opslag berekend. De gebruiker moet gegevens invoeren over de locatie, toestand van het dak (oriëntatie, grootte, dakhelling enz.). De gebruiker kan dan ook vrijwillig zijn contactgegevens invoeren (voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer zodat IBC SOLAR BV deze gegevens kan doorsturen naar een gespecialiseerde partner die vervolgens contact opneemt met de gebruiker van de zonnecellencalculator. telefonisch of per e-mail met instemming van de gebruiker zijn (zie artikel 6 lid 1 sub f, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG)). De ingevoerde gegevens worden niet door IBC-SOLAR BV opgeslagen, maar worden doorgestuurd naar een gespecialiseerde handelspartner voor het beschreven doel.


6. Routine verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens


De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en slaat alleen persoonlijke gegevens van de betrokkene op voor de periode die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, of voor zover deze is vastgelegd in wetten of voorschriften die de basis voor de verwerking door de verantwoordelijke partij door de wetgevingsautoriteit. Als het doel van een dergelijke opslag vervalt of als een door de wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.


7. Rechten van de persoon in kwestie


7.1 Het recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking een bevestiging te vragen over de verwerking van persoonsgegevens van hem of haar. Als een persoon in kwestie aanspraak wil maken op dit recht op bevestiging, kan hij of zij contact opnemen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking voor dat doel.


7.2 Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de informatie over de persoonlijke gegevens die bij zijn persoon zijn opgeslagen kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen en een kopie van deze informatie te ontvangen, samen met de aangehaalde informatie hier:

 • Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvanger(s) of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name in het geval van ontvangers in niet-EU-landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van een dergelijke duur
 • het bestaan van een recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen of de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke partij of van een recht van verzet tegen een dergelijke verwerking
 • het bestaan van een recht op beroep bij een regelgevende instantie
 • als de persoonsgegevens niet van de betrokken persoon zijn verzameld: alle informatie beschikbaar over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG), en - althans in dergelijke gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het bereik, en de gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

De betrokkene heeft bovendien recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn verstrekt aan een niet-EU-land of een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende garanties in verband met de verzending.

Mocht een persoon in kwestie een dergelijk recht op informatie willen claimen, dan kan hij of zij hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen.


8.3 Recht op correctie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben te eisen. De betrokken persoon heeft bovendien het recht om, rekening houdend met het doel van de verwerking, te eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Mocht een persoon in kwestie een dergelijk recht op informatie willen claimen, dan kan hij of zij hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen.


7.4 Het recht op verwijdering (het recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die hem betreffen onmiddellijk worden verwijderd, als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

 • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of op een andere manier verwerkt, waarvoor het niet langer nodig is.
 • De betrokken persoon herroept zijn of haar toestemming, waarop hij of zij de verwerking heeft gebaseerd op art. 6 (1) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) of art. 9 (2) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • In overeenstemming met Art. 21 (1) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), de betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende gegronde redenen voor de verwerking, of de betrokkene verzet zich tegen de verwerking op grond van art. 21 (2) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG).
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met de EU-wetgeving of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke partij is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten die worden aangeboden in de informatiemaatschappij overeenkomstig Art. 8 (1) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG).

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een getroffen persoon wenst te zorgen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die bij ons bedrijf zijn opgeslagen, kan hij of zij op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

Mochten de persoonlijke gegevens zijn gepubliceerd door ons bedrijf en moet ons bedrijf, als de verantwoordelijke partij volgens Art. 17 (1) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verwijderen, zal onze onderneming, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, gepaste stappen ondernemen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke partijen te informeren, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben, dat de betrokken persoon heeft gevraagd aan die andere partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens dat alle koppelingen naar genoemde persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens worden verwijderd, mits de verwerking die plaatsvindt niet noodzakelijk is.


7.5 Recht om de verwerking te beperken

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de wetgever van de respectieve Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke partij te eisen dat deze de verwerking van de gegevens beperkt als een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokken persoon en feitelijk gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt.
 • De verantwoordelijke partij heeft niet langer de persoonsgegevens nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene vereist wel dat deze claims beweert, uitoefent of verdedigt.
 • De getroffen persoon heeft een oppositie ingesteld tegen de verwerking van de gegevens op grond van art. 21 (1) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke partij opwegen tegen die van de getroffen persoon.

Als een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een persoon wenst te verzoeken dat de persoonlijke gegevens die bij ons bedrijf zijn opgeslagen, worden beperkt, kan hij of zij op elk gewenst moment contact met ons opnemen.


7.6 Het recht op gegevensportabiliteit

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hem betreffen te ontvangen, die zijn verstrekt aan een verantwoordelijke van de betrokken persoon, in een gestructureerd, up-to-date en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft bovendien het recht om dergelijke gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke partij, aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) of art. 9 (2) (a) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) of een overeenkomst op grond van art. 6 (1) (b) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures, zolang de verwerking niet nodig is om een taak van algemeen belang te voltooien of voltooid is om het officiële gezag uit te voeren dat aan de verantwoordelijke partij is verleend.

Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig Art. 20 (1) ) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), heeft de betrokkene bovendien het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke partij te sturen, indien dit technisch haalbaar is, en zolang de rechten en vrijheden van andere personen daardoor niet worden aangetast.

Om het recht op gegevensportabiliteit te verzoeken, kan de betrokken persoon op elk gewenst moment contact met ons opnemen.


7.7 Het recht om een oppositie in te dienen

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, om redenen die uit zijn of haar specifieke situatie voortvloeien, een verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem of haar die worden ondernomen op basis van Art. 6 (1) (e) of (f) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), op elk moment. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van een oppositie, verwerkt ons bedrijf de persoonsgegevens niet langer, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking, bescherming waardig, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de persoon in kwestie, of benodigd zijn met als doel de verwerking van, het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als onze onderneming persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van directe marketing, heeft de betrokken persoon het recht om op elk moment een verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe marketing. Als de betrokken persoon zich verzet tegen de gegevens die worden verwerkt met het oog op directe marketing, ten opzichte van ons bedrijf, zullen we de persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om, om redenen die voortkomen uit zijn of haar specifieke situatie, een verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende hem of haar die door ons bedrijf worden uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig tot Art. 89 (1) Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak te voltooien die binnen het bereik van het openbaar belang valt.

Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact met ons opnemen.


7.8 Geautomatiseerde beslissingen in het individuele geval, inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die de juridische geldigheid ten aanzien van hem of haar ontwikkelt of aanzienlijk of op vergelijkbare wijze beïnvloedt, zoals zolang het besluit niet vereist is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke partij, of toelaatbaar op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke partij is onderworpen, met zodanige wetgeving die passende maatregelen bevat om behoud van de rechten en vrijheden, evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, of bewerkstelligd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Indien de beslissing betreffende het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke persoon vereist is of moet worden genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, zal ons bedrijf de nodige stappen ondernemen om de rechten en vrijheden van de betrokkene persoon te behouden, alsmede zijn of haar gerechtvaardigde belangen, die op zijn minst het recht omvat om te zorgen voor tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke partij, het recht zijn eigen positie uit te leggen en het recht om de beslissing aan te vechten.

Als de betrokken persoon rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij hiertoe te allen tijde contact met ons opnemen.


7.9 Het recht op intrekking van enige toestemming krachtens de wet op de gegevensbescherming

Elke persoon die door de verwerking van persoonlijke gegevens wordt beïnvloed, heeft het recht om elke toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Indien de betrokkene zijn of haar recht op intrekking van verleende toestemming wenst te doen, kan hij te allen tijde contact met ons opnemen.


8. Gegevensbescherming in het geval van aanvragen en in het aanvraagproces


De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op het uitvoeren van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten elektronisch naar ons bedrijf verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website te vinden is. Als ons bedrijf een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de behandeling van de arbeidsrelatie, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als er geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager wordt gesloten door ons bedrijf, worden de aanvraagdocumenten automatisch verwijderd zes maanden na de aankondiging van de beslissing om de aanvraag te weigeren, tenzij een dergelijke verwijdering in strijd is met gerechtvaardigde belangen van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking.


9. Privacybeleid: Tracking-Tools


9.1 Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

IBC SOLAR BV heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op de website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van webpagina's. Een webanalyseservice verzamelt, onder andere, gegevens over via welke webpagina een betrokken persoon naar een webpagina is gekomen (zogenaamde verwijzende URL), welke subpagina's van de webpagina zijn geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken . Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyses van internetreclame.

Het Google Analytics-onderdeel wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

We gebruiken het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokken persoon bij toegang tot onze webpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de stroom bezoekers naar onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder meer om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere services te bieden in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Welke cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de gegevensbeheerder en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gevraagd door de respectieve Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden met het doel van online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die Google dient, onder meer om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens provisieverklaringen in te schakelen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokken persoon wordt gebruikt, richting de VS verzonden naar Google. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokken persoon kan op elk moment, zoals hierboven beschreven, het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien is het voor de betrokken persoon mogelijk om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt die verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokken persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren via de volgende koppeling: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan webpagina's kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-invoegtoepassing wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de persoon wordt verwijderd, geformatteerd of later opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokken persoon de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheer, is het mogelijk om de invoegtoepassing van de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.Verdere informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op www.google.de/intl/en-us/policies/privacy/ en www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link www.google.com/analytics/.

 

9.2 Webtrends Analytics

IBC SOLAR BV maakt gebruik van Webtrends Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Webtrends EMEA Acquisition ltd. / Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon, 97206. Webtrends Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden op uw computer waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt vervolgens overgebracht naar onze servers en daar opgeslagen.

We gebruiken deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren om rapporten over verschillende websiteactiviteiten samen te stellen. De toegangsgegevens worden anoniem verzameld, zodat u niet persoonlijk identificeerbaar kunt worden. Dit gebeurt met name door de anonimisering van het IP-adres.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden geannuleerd om te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt via de volgende opt-outlink: ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

 

9.3 Adform

IBC SOLAR BV gebruikt technologie van ADFORM (Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhagen, Denemarken) op de website. In combinatie met online marketingmaatregelen wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor posttracking als u op een advertentie klikt of toegang krijgt tot deze website via een advertentie.

ADFORM slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam, e-mailadressen of andere persoonlijke informatie door cookies in te voegen. Alle informatie wordt anoniem gemaakt en bevat technische informatie zoals de advertentiefrequentie en -datum van reclamemateriaal, de gebruikte browser en het geïnstalleerde besturingssysteem.

ADFORM werkt in strikte overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in alle processen voor gegevensverzameling. Verdere informatie over dit onderwerp is hier te vinden: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

U kunt voorkomen dat anonieme gegevens op deze pagina worden opgeslagen via de volgende link: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

De huidige internetbrowsers zijn meestal zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Deze instelling kan worden gewijzigd met behulp van de relevante internetopties van de browser.

 

9.4 Privacybeleid voor het gebruik vanYouTube

IBC SOLAR BV heeft geïntegreerde componenten van YouTube op de website. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video uploaders videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers hiervan gebruik kunnen maken door ze gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, worden opgeroepen via de internetportal.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd in een van de afzonderlijke pagina's van deze IBC SOLAR BV, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch gevraagd door de betreffende YouTube-component om de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden . Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/. In de loop van deze technische procedure worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de persoon bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen informatie via het YouTube-onderdeel dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon op YouTube is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google door de persoon niet gewenst is, kan hij de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De regels voor gegevensbescherming die door YouTube worden gepubliceerd en die kunnen worden geraadpleegd op https://policies.google.com/privacy?hl=nl, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 

9.5 Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

IBC SOLAR BV is verantwoordelijk voor inhoud waarin Twitter-componenten op deze website zijn geïntegreerd. Twitter is een meertalige openbare microblogdienst waarmee gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, inclusief mensen die niet zijn geregistreerd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Twitter wordt beheerd door Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een afzonderlijke pagina van deze website wordt opgeroepen, die is gepubliceerd door IBC SOLAR BV en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch gevraagd door de betreffende Twitter component om het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van het integreren van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en wordt door Twitter aan het betreffende Twitter-account van de persoon in kwestie toegekend. Als de betrokken persoon op een van de Twitter-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt informatie via de Twitter-component dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon op Twitter is ingelogd terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter door de persoon niet gewenst is, kan hij de verzending voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

Het huidige privacybeleid van Twitter is beschikbaar op de volgende link: https://twitter.com/privacy.

 

9.6 Privacybeleid voor het gebruik van Facebook

IBC SOLAR BV is verantwoordelijk voor inhoud waarin Facebook-componenten op deze website zijn geïntegreerd. Facebook is een social netwerk site, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen. Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aan maken en anderen die ook een profiel hebben uitnodigen om vriend te worden. Iedere gebruiker kan op een zogenaamde prikbord (in het Engels: “wall” of tegenwoordig timeline = tijdlijn) berichten plaatsen. Deze berichten kunnen gaan over waar ze mee bezig zijn, waar ze aan denken of wat hun mening is. Een gebruiker kan ook zijn persoonlijke contact informatie in zijn of haar profiel plaatsen. Men kan met elkaar communiceren via publieke en privé berichten (chat).

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS.

Telkens wanneer een afzonderlijke pagina van deze website wordt opgeroepen, die is gepubliceerd door IBC SOLAR BV en waarop een Facebook-component (Facebook-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch gevraagd door de betreffende Facebook component om het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van het integreren van de Facebook-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en wordt door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de persoon in kwestie toegekend. Als de betrokken persoon op een van de Facebook-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Facebook.

Het huidige privacybeleid van Facebook is beschikbaar op de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

 

9.7 Privacybeleid voor het gebruik van Linkedin

IBC SOLAR BV heeft geïntegreerde componenten van Linkedin op de website. Linkedin is een gratis sociale netwerksite die zich specifiek richt op professionals. Linkedin noemt zichzelf dan ook het grootste professionele online netwerk ter wereld, en telt al meer dan 150 miljoen gebruikers. Linkedin richt zich vooral op het echte zakelijke netwerken. Via Linkedin kun je bijvoorbeeld contact onderhouden met zakelijke contacten, advies vragen aan branchegenoten of een nieuwe baan vinden.

Linkedin wordt beheerd door LinkedIn, Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.

Telkens wanneer een afzonderlijke pagina van deze website wordt opgeroepen, die is gepubliceerd door IBC SOLAR BV en waarop een Linkedin-component (Linkedin-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch gevraagd door de betreffende Linkedin-component om het bijbehorende Linkedin-onderdeel van Facebook te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces wordt Linkedin geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van het integreren van de Linkedin-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd op Linkedin is ingelogd, herkent Linkedin welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Linkedin -component en wordt door Linkedin aan het betreffende Linkedin -account van de persoon in kwestie toegekend. Als de betrokken persoon op een van de Linkedin -knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Linkedin -gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Linkedin.

Het huidige privacybeleid van Linkedin is beschikbaar op de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy.

 

10. Bevoegde regelgevende instantie voor gegevensbescherming

Authoriteit persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg
2594 AV Den Haag

Telefoon: 088 - 1805 250
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


11. Wijzigingen in de bepalingen inzake gegevensbescherming


We behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbescherming bepalingen te wijzigen, mocht dit vanwege technologische ontwikkelingen noodzakelijk zijn. In dergelijke gevallen passen we onze verklaring gegevensbescherming dienovereenkomstig aan. Let op de respectieve huidige versie van onze verklaring gegevensbescherming.

 

IBC SOLAR BV Oktober 2018